Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Jednostki pomocnicze

Drukuj

:: Jednostki pomocnicze Gminy Pilzno - sołectwa

Sołectwo tworzy rada miejska w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

 1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
 4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

 1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada miejska i burmistrz.

Więcej informacji: Statut Gminy


Na terenie Gminy Pilzno znajdują się 17 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

 1. Bielowy ? Tadeusz Golęba,
 2. Dobrków - Marek Owca,
 3. Gębiczyna ? Bogdan Rębiś,
 4. Gołęczyna - Katarzyna Mroczek,
 5. Jaworze Dolne ? Jacek Podlasek,
 6. Jaworze Górne ? Franciszek Janiga,
 7. Lipiny ? Tomasz Socha,
 8. Łęki Dolne ? Mirosław Miczek,
 9. Łęki Górne ? Barbara Błońska
 10. Machowa ? Jan Strzała
 11. Mokrzec ? Anna Głogowska
 12. Parkosz ? Jerzy Wnęk
 13. Połomia ? Irena Jarosz
 14. Podlesie ? Krystyna Kloch
 15. Słotowa ? Jacek Wojnarowski
 16. Strzegocice ? Małgorzata Hebda
 17. Zwiernik ? Marcin Potempa
Nazwa pozycji Data
Mapa 2003-06-02