Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Archiwum ogłoszeń 2018

Drukuj
Pilzno, dn. 10.12.2018 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok"


Pilzno, dn. 15.11.2018 r.

Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi".

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

 • Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 23 listopada do 7 grudnia 2018r. w formie pisemnej.
 • Forma pisemna polega na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji który można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godz. od 7.30 do 15.30, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie ? ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub pocztą elektroniczną na adres pozytek@gminapilzno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2018 r. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać "Konsultacje programu współpracy na 2019 rok". Decyduje data wpływu do Urzędu.

Projekt uchwały "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z Organizacjami Pozarządowymi na 2019"
Zarządzenie nr 129/2018 z dn. 15.11.2018 r.
Formularz konsultacji


Pilzno, dn. 4.10.2018 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
Pilzno, dn. 20.09.2018 r.

Ogłoszenie o szkoleniu

6 października w "Hetmanie" ul. Rynek 6 odbędzie się bezpłatne szkolenie na temat: "Finanse i księgowość stowarzyszeń i fundacji".

W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto zgłosi chęć udziału i zostanie zapisany na szkolenie.

Zapisów można dokonać pod numerem telefonu: 519-434-879. Pod tym samym numerem można uzyskać również szczegółowe informacje na temat szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Pilzno, dn. 10.09.2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. : "Nasza przeszłość w kulturze i sztuce".

Stowarzyszenie "Rozwiń Skrzydła", 39-221 Łęki Dolne 122A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Nasza przeszłość w kulturze i sztuce" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Pilzna, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Pilzno, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 września 2018r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie, ul. Rynek 6, pok. nr 9 lub drogą elektroniczną na adres: pozytek@gminapilznopilzno.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem)

Oferta realizacji zadania publicznego
Formularz do zgłaszania uwag


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej w klubach sportowych działających na terenie Gminy Pilzno" oraz o przyznaniu dotacji następującym organizacjom:

 1. Ludowy Klub Sportowy "Rzemieślnik - Taurus" - 175 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy Bielowy - Strzegocice - 60 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy w Łękach Górnych - 35 000 zł

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór na członka komisji konkursowej która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno w 2018 roku realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do udziału w pracach komisji konkursowej kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe / podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali
  w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają z pełni praw publicznych

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Krzysztof Uriasz - pokój 9, telefon 14 / 680 77 39,
e-mail: pozytek@gminapilzno.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub złożyć
w pokoju nr 9 do dnia 20 lutego 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata


Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 8/2018 z dn. 24.01.2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok"
Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVI/329/10 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 7 czerwca 2010 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pilzna nr 125/2017 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, w terminie od 17 do 31 października 2017 roku zostały przeprowadzone konsultacje celem poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych na temat projektu ww. programu.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

 1. W Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. Na stronie internetowej Gminy Pilzno w zakładce "organizacje pozarządowe"
 3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pilźnie.

Opinie i uwagi do projektu można było zgłaszać pisemnie za pomocą formularza konsultacji społecznych, osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godz. od 7.30 do 15.30, przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres: pozytek@gminapilzno.pl w terminie do 31 października 2017 roku. Ponadto dnia 31 października 2017 roku odbyło się otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego został zaprezentowany projekt programu współpracy.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu a podczas otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych wypowiedzieli się oni pozytywnie na temat programu.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Pilzna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

I. Przedmiot i termin konsultacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu rocznego programu współpracy.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pilzno.
 3. Termin konsultacji: 17-31 października 2017 r.

II. Tryb, zasady i formy konsultacji:

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe dokumenty dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 9.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 31 października 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie
  Urzędu Miejskiego, sala USC.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie
  Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie ?
  ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub pocztą email pozytek@gminapilzno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2017 r.
 5. Po rozpatrzeniu opinii i uwag, osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi nanosi stosowne poprawki do projektu programu współpracy i przedstawia go Burmistrzowi Pilzna.
 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie do 30 dni od zakończenia konsultacji.
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej w klubach sportowych działających na terenie Gminy Pilzno" oraz o przyznaniu dotacji następującym organizacjom:

 1. Ludowy Klub Sportowy "Rzemieślnik - Taurus" - 150 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy Bielowy - Strzegocice - 52 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy w Łękach Górnych - 28 000 zł

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór na członka komisji konkursowej która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno w 2017 roku realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do udziału w pracach komisji konkursowej kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe / podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali
  w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają z pełni praw publicznych

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Krzysztof Uriasz - pokój 9, telefon 14 / 680 77 39,
e-mail: wojsko@pilzno.um.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub złożyć
w pokoju nr 9 do dnia 23 lutego 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata


Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 19/2017 z dn. 1.02.2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego


Sprawozdanie z konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 113/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, w terminie od 7 do 21 listopada 2016 roku zostały przeprowadzone konsultacje ww. programu. Informacja o konsultacjach ukazała się na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Pilzno w zakładce "organizacje pozarządowe" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Opinie i uwagi można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacji społecznych, osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres: kumiega-wnek@pilzno.um.gov.pl w terminie do 21 listopada 2016 roku.

Ponadto dnia 21 listopada 2016 roku odbyło się otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego został zaprezentowany program współpracy.

W ramach przeprowadzonych konsultacji na udostępnionym formularzu nie wypłynęła żadna opinia na temat programu. Podczas otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych wypowiedzieli się oni pozytywnie na temat programu.


Burmistrz Pilzna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

I. Przedmiot i termin konsultacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu rocznego programu współpracy.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pilzno.
 3. Termin konsultacji: 07-21 października 2016 r.

II. Tryb, zasady i formy konsultacji:

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe dokumenty dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 7.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala USC.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie ? ul. Rynek 6; 39-220 Pilzno lub pocztą email kumiega-wnek@pilzno.um.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2016 r.
 5. Po rozpatrzeniu opinii i uwag, osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi nanosi stosowne poprawki do projektu programu współpracy i przedstawia go Burmistrzowi Pilzna.
 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie do 30 dni od zakończenia konsultacji.
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z OPP na 2017 r.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej w klubach sportowych działających na terenie Gminy Pilzno" oraz o przyznaniu dotacji następującym organizacjom:

 1. Ludowy Klub Sportowy "Rzemieślnik - Taurus" - 148 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy MONIS Bielowy - Strzegocice - 50 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy w Łękach Górnych - 27 000 zł

Burmistrz Pilzna zaprasza organizacje pozarządowe / podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno realizowanych w trybie w/w ustawy w 2016 roku.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają z pełni praw publicznych

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Barbara Kumięga-Wnęk - pokój 7, telefon 14/680 77 40, e-mail: kumiega-wnek@pilzno.um.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub złożyć w pokoju nr 7 do dnia 29 lutego 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata

Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 17/2016 z dn. 25.01.2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego


Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"
Burmistrz Pilzna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

I. Przedmiot i termin konsultacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu rocznego programu współpracy.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pilzno.
 3. Termin konsultacji: 12-28 października 2015 r.

II. Tryb, zasady i formy konsultacji:

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe dokumenty dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 7.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 28 października 2015 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala USC.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie - ul. Rynek 6; 39-220 Pilzno lub pocztą email kumiega-wnek@pilzno.um.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2015 r.
 5. Po rozpatrzeniu opinii i uwag, osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi nanosi stosowne poprawki do projektu programu współpracy i przedstawia go Burmistrzowi Pilzna.
 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie do 30 dni od zakończenia konsultacji.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi za rok 2014


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2015 roku zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej w klubach sportowych działających na terenie Gminy Pilzno" oraz o przekazaniu dotacji następującym organizacjom:

 1. Ludowy Klub Sportowy "Rzemieślnik - Taurus" ? 148 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy MONIS Bielowy - Strzegocice ? 50 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy w Łękach Górnych - 24 000 złBurmistrz Pilzna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji / podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria :

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają z pełni praw publicznych

głoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Justyna Dziedzic - pokój 14, telefon 14/680 77 33, e - mail: promocja@pilzno.um.gov.pl. Wypełniony u podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39 - 220 Pilzno lub złożyć w pokoju nr 14 do dnia 27 stycznia 2015 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydataKonkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 5/2015 z dn. 9.01.2015
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego