Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Drukuj

Nabór kandydatów na Rachmistrzów Terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Burmistrz Pilzna - Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. prowadzony jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Pilzno. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

 1. pełnoletnich
 2. zamieszkałych na terenie Gminy
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania
 3. adres e-mail
 4. numer telefonu
 5. datę urodzenia
 6. wykształcenie.

Do zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego należy dołączyć:

 1. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagania braku skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zawierające klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 2.  Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów terenowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Pilźnie lub przesłać pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 8 lipca 2020 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje dotyczące powszechnego spisu rolnego w 2020 r. znajdują się na stronie internetowej spisrolny.gov.pl

Załączniki

 • 2020-06-23 | 12:02:49

  Ilość pobrań: 30

 • 2020-06-23 | 12:03:04

  Ilość pobrań: 20

 • 2020-06-23 | 12:03:25

  Ilość pobrań: 14