Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Dodatki Mieszkaniowe

Kategoria: Dodatki Mieszkaniowe
Nazwa pozycji: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Opłata skarbowa: Zwolniony od opłat skarbowych.
Podstawa prawna: Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na
podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie, pok. nr 14
Termin załatwienia: Termin wydania decyzji - jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który
decyzję wydał.

Potrzebne dokumenty