Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Uzyskanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.
Opłata skarbowa: Opłata za wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 22 zł
Opłata za wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu - 33 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia o braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze - 24 zł
Opłata za pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego - 17 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem \\\\\\\"opłata skarbowa za ...\\\\\\\" lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Art. 44 ust.1 pkt 1, art. 125 ust. 1 pkt 1,2,3,4; art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.).
Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).
Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
Art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz.U.2013.262, z późn. zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Termin załatwienia: Do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego
Tryb odwoławczy: Odwołania w sprawie odmowy wydania odpisu rozpatruje Wojewoda Podkarpacki - adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika USC w Pilźnie.
Termin odwołania: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Dodatkowe informacje: Wystawienie odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wydanie go wnioskodawcy.
Wystawienie odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wysłanie go wnioskodawcy pocztą- przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze, wystawiane jest zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze.

Osoby uprawnione
Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.
Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Tryb złożenia wniosku drogą pocztową
Wniosek o odpis można złożyć drogą pocztową na adres USC. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis, o który zwraca się wnioskodawca podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta Pilzna.
Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem lub e-mailem. Można złożyć wniosek o odpis e-mailem, tylko w przypadku osobistego odbioru odpisu w USC.