Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja Ludności

Kategoria: Ewidencja Ludności
Nazwa pozycji: Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 13, tel. 14 680 77 32
Termin załatwienia: Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.
Dodatkowe informacje: Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sad, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym.
Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa, w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sad, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby.
W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.
Zawiadomienie składa się w formie pisemnej.
Zaświadczenia z akt dowodów osobistych udziela się stronom po złożeniu oświadczenia.