Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja Ludności

Kategoria: Ewidencja Ludności
Nazwa pozycji: Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Opłata skarbowa: Za wydaną decyzję - 10 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem \"opłata skarbowa za ...\" lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: - art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.05.2002r. sygn. akt K. 20/01 (Dz. U. Nr 78, poz.716),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 13, tel. 14 680 77 32
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Pilzna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Dodatkowe informacje: Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty, wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące) potwierdzony przez osobę (osoby) posiadającą(e) tytuł prawny do lokalu zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w sytuacji ubiegania się o stałe zameldowanie) i do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.

Wymagane dokumenty:
Podanie z umotywowanym uzasadnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dopełnić w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999) oraz:
tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu), a którego kserokopię należy dołączyć do podania.

Termin i sposób załatwienia:
Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadza postępowanie wyjaśniające na rozprawie, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez policję, oględzin w lokalu.
Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.