Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja Ludności

Kategoria: Ewidencja Ludności
Nazwa pozycji: Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 13, tel. 14 680 77 32
Termin załatwienia: Dowód osobisty odbiera się osobiście
Dodatkowe informacje: Do wniosku załącza się:
1) jedną aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy), wyraźną fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji na wprost). Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
2) odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w Pilźnie),
3) odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Pilźnie),
4) w przypadku wątpliwości organu, na jego żądanie, poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie,
5) jeżeli ostatni dowód osobisty jest wydany przez Urząd Miejski w Pilźnie wówczas nie żąda się skróconych aktów stanu cywilnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
1) osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie;
2) osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
4) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa wyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
W przypadku niemożliwości złożenia wniosku w trybie określonym wyżej z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu a w razie braku takiego miejsca pobytu, według ostatniego miejsca pobytu stałego. W przypadku gdy nie można ustalić miejsca ostatniego pobytu stałego, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca kartę stałego lub czasowego pobytu.
Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.
Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca dowód osobisty organowi wydającemu lub polskiej placówce konsularnej.
W przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu, zwraca dowód osobisty w Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie 3 dni od daty zgonu (w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, osoba zobowiązana składa oświadczenie na piśmie).

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym ? w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzającego zmianę danych, albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym ? od dnia doręczenia aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą ? termin wynosi 3 miesiące;
2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby ? niezwłocznie;
3) upływu terminu ważności dowodu osobistego ? nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
3) z dniem zgonu jego posiadacza;
4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
5) po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w przypadku nie złożenia przez posiadacza wniosku o jego wymianie.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą ? termin wynosi 4 miesiące;
6) z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Inne informacje:
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana posiadać dowód osobisty:
- od ukończenia 18 roku życia,
- od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.