Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja Ludności

Kategoria: Ewidencja Ludności
Nazwa pozycji: Wymeldowanie lub anulowanie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
Opłata skarbowa: Za wydaną decyzję - 10 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem "opłata skarbowa za ..." lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: - art. 15 ust. 2 , art. 47 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.05.2002 r. sygn. akt K. 20/01 (Dz. U. Nr 78, poz.716),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 11, tel. 14 680 77 32
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Pilzna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty:
Strona ubiegająca się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu stałego zameldowania lub ubiegająca się o anulowanie zameldowania (wymeldowania) powinna:
1) złożyć podanie ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania)
2) przedłożyć - do wglądu - tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp., których kserokopię należy dołączyć do podania.

Termin i sposób załatwienia:
Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadza postępowanie wyjaśniające na rozprawie, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz z Centralnego Biura Adresowego, oględzin w lokalu.
Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.