Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja Ludności

Kategoria: Ewidencja Ludności
Nazwa pozycji: Wpisanie do rejestru wyborców
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej
Podstawa prawna: - art. 11 do art. 13 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. –Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001r.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 13, tel. 14 680 77 32
Termin załatwienia: W terminie 3 dni
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Dębicy za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pilzna w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.
Dodatkowe informacje: Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Mieście lub Gminie Pilzno wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Urzędu Miejskiego Pilzno.
Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Pilzno bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.
Wyborcy stale zamieszkali w Mieście lub Gminie Pilzno pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowanie na pobyt stały w Mieście lub Gminie Pilzno mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.