Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja Ludności

Kategoria: Ewidencja Ludności
Nazwa pozycji: Udostępnianie danych z rejestru wyborców
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej
Podstawa prawna: -art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. –Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001 r.),
-§ 12 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wzoru rejestru wyborców, sposobu jego prowadzenia, aktualizacji i udostępniania (M.P. Nr 30 poz. 321).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 13, tel. 14 680 77 32
Termin załatwienia: Do 7 dni od daty złożenia wniosku