Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja Ludności

Kategoria: Ewidencja Ludności
Nazwa pozycji: Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Opłata skarbowa:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych - 31 zł.
Opłatę można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem "Opłata za udostępnienie danych osobowych" lub w kasie Urzędu.

Za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) - 17 zł
Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem "opłata skarbowa za ..." lub w kasie Urzędu.

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r., poz. 2482)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2523).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 13, tel. 14 680 77 32
Termin załatwienia: do 30 dni
Tryb odwoławczy: Na pisemną decyzję odmawiającą udostępnienia danych, służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Pilzna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:
1. Wnioskodawca jest obowiązany wskazać podstawę prawną, z której wywodzi uprawnienie do żądania udostępnienia danych innej osoby, i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, trwające postępowania sądowe. 2. Dowód wpłaty - 31 zł

Uwagi
W tej samej sprawie wniosek, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Osobom i podmiotom, które wykażą interes faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.