Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja Ludności

Kategoria: Ewidencja Ludności
Nazwa pozycji: Meldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy lub na pobyt stały
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- ustawa z 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003r. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002r. Nr 236 poz.1999 z późn. zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 13, tel. 14 680 77 32
Termin załatwienia: Potwierdzenie zameldowania wydawane jest bezzwłocznie
Tryb odwoławczy: Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin, od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin, od chwili przekroczenia granicy.
Cudzoziemiec może być zameldowany na pobyt czasowy tylko na okres ważności wizy lub innych dokumentów.
Dodatkowe informacje:
Zameldowanie na POBYT STAŁY:
 1. CUDZOZIEMIEC:
  • wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO”,
  • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
  • paszport,
  • tytuł prawny do lokalu.
 2. OBYWATEL PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE:
  • wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO”,
  • karta pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt,
  • paszport lub dokument tożsamości,
  • tytuł prawny do lokalu.
 3. CZŁONEK JEGO RODZINY, nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE:
  • wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO,
  • dokument pobytu lub zezwolenie na pobyt stały członka rodziny obywatela UE.
Zameldowanie na POBYT CZASOWY ponad 3 miesiące:
 1. CUDZOZIEMIEC:
  • wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE”,
  • wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży,
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
  • kartę pobytu lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się albo decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
  • paszport.
 2. OBYWATEL PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE:
  • „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE”,
  • karta pobytu obywatela UE albo zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE, a w przypadku jego braku składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,
  • paszport.
 3. CZŁONEK JEGO RODZINY, nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE:
  • „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE”,
  • ważny dokument podróży,
  • kartę pobytu członka rodziny obywatela UE na pobyt czasowy.
Jeżeli czas pobytu cudzoziemca przekracza 3 miesiące, zainteresowany jest zobowiązany potwierdzić fakt przebywania w lokalu –podpis właściciela/ najemcy oraz przedłożyć do wglądu tytuł prawny do lokalu.
Zameldowania cudzoziemca na POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub najemcy lokalu, zgłaszając dane, o których mowa w art. 44a ust.5 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz przedstawiając dokument stwierdzający tożsamość lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec zgłasza dane, o których mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przez wypełnienie i podpisanie formularza, o którym mowa w § 12 ust.3 w/w ustawy.