Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja Ludności

Kategoria: Ewidencja Ludności
Nazwa pozycji: Dopisanie do spisu wyborców
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej
Podstawa prawna: - art. 18, 19 i 21 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001 r.),
- art. 31 i 32 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz. U. Nr 47 poz.544 z 2000 r.),
- art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99 poz. 487 z 1995 r. z późn. zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 13, tel. 14 680 77 32
Termin załatwienia: Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców
Dodatkowe informacje: Prawo dopisania wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum powszechnym przysługuje na własny wniosek wyborcom przebywającym czasowo na obszarze Miasta i Gminy Pilzno jak również wyborcom nigdzie nie zameldowanym na pobyt stały, ale przebywającym w Mieście lub Gminie Pilzno - na wniosek złożony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz referendach lokalnych.