Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Ślub konkordatowy
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
- zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,
- 3 pierwsze odpisy skrócone aktu małżeństwa.

- sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem "opłata skarbowa za ..." lub w kasie Urzędu.
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Tryb odwoławczy: Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istniej ą okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa, powiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniaj ą odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.
Dodatkowe informacje:
Wiek narzeczonych
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.
Oświadczenie o nazwisku
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).
Nazwisko dziecka
Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.
Właściwość urzędu stanu cywilnego
Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca stałego zamieszkania jednego z narzeczonych.
Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych.
Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC (tj. do USC miejsca zawarcia związku małżeńskiego) zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa. W związku z powyższym opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa.

Sposób załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (3 egz.), ważnego trzy miesiące od daty wydania.
Sporządzenie aktu małżeństwa w księdze małżeństw na podstawie przekazanego po uroczystości zawarcia małżeństwa do USC przez duchownego pisemnego zaświadczenia stwierdzającego zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim. Wydanie na wniosek osoby uprawnionej 3 pierwszych odpisów skróconych aktu małżeństwa.

Wymagane dokumenty:
Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy
- dowody osobiste narzeczonych - do wglądu, dowód
- zapłaty opłaty skarbowej, odpisy skrócone aktów urodzeń narzeczonych
oraz
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie - dotyczy osoby rozwiedzionej
lub
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka - dotyczy wdowy lub wdowca.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł. Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pilźnie.

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta - ww. dokumenty
oraz
- prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa - dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

Narzeczeni: obcokrajowiec
- ważny paszport - do wglądu,
- odpis zagranicznego aktu urodzenia,
- zaświadczenie o zdolności prawnej, które musi zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • datę i miejsce urodzenia
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców
  • miejsce zamieszkania
  • dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
  • klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.
Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Dokument o zdolności prawnej oraz odpis zagranicznego aktu urodzenia muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej (3 egz.) wydawane są w dniu złożenia kompletu dokumentów.