Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Ślub cywilny
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej 3 pierwsze odpisy skrócone aktu małżeństwa
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty

Narzeczem: pełnoletni obywatele polscy
- dowody osobiste narzeczonych - do wglądu,
- dowody osobiste świadków - do wglądu na uroczystości,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- odpisy skrócone aktów urodzeń narzeczonych
oraz
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocne orzeczenie sądu o - rozwodzie - dotyczy osoby rozwiedzionej
lub
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka - dotyczy wdowy lub wdowca.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł. Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pilźnie.

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta
- ww. dokumenty
oraz
- prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa - dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

Narzeczeni: obcokrajowiec
- ważny paszport - do wglądu,
- odpis zagranicznego aktu urodzenia,
- zaświadczenie o zdolności prawnej, które musi zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • datę i miejsce urodzenia
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców
  • miejsce zamieszkania
  • dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
  • klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.
Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Dokument o zdolności prawnej oraz odpis zagranicznego aktu urodzenia muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.