Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Zmiana imienia lub nazwiska
Opłata skarbowa: Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska - 37 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem Opłata skarbowa za ... lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2013 poz. 267 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t.Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Tryb odwoławczy: Odwołania w sprawie zmiany imion i nazwisk rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście w urzędzie stanu cywilnego miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy.
Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania właściwość miejscową USC ustala się wg. ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W razie braku takiej podstawy właściwy jest USC miasta stołecznego Warszawa - Śródmieście, ul. Jezuicka 1/3, 00-950 Warszawa.
O zmianę imienia lub nazwiska można zwrócić się za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego osoby zainteresowanej w kraju. Dopuszcza się również złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez konieczności osobistego wstawiennictwa pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- dowód osobisty - do wglądu oraz
- odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
- odpis zupełny aktu małżeństwa w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub nastąpiła prawna separacja,
- odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
- odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka,
- prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego - dziecka do wglądu.

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł. Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pilźnie.

Osoby uprawnione:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana.
Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa Jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić pisemną zgodę, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej.
Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda.
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Podstawy zmiany imienia lub nazwiska
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
  • na imię lub nazwisko używane,
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.