Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Uzyskanie zaświadzczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
Opłata skarbowa: Wydanie zaświadczenia - 38 zł
Pełnomocnictwo do odebrania zaświadczenia, jeśli takie zostało udzielone - 17 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu.
Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem \"opłata skarbowa za ...\" lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Art. 83, art. 145.1. pkt.4 Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t..).
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Tryb odwoławczy: Jeżeli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.
Dodatkowe informacje:
Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego.

Osoby uprawnione:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.
Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.

Wydanie zaświadczenia przez konsula:
Osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin ważności zaświadczenia:
Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Wówczas w celu uzyskania nowego zaświadczenia należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem USC lub przed konsulem.

Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie zaświadczenia
- dowód zapłaty opłaty skarbowej
- dowód osobisty - do wglądu
- odpis skrócony aktu urodzenia oraz odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dotyczy osoby rozwiedzionej) albo odpis skrócony aktu zgonu (dotyczy wdowy lub wdowca)
Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł. Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pilźnie.