Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego
Opłata skarbowa: Wydanie decyzji o odtworzeniu aktu stanu cywilnego - 39 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem "opłata skarbowa za ..." lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Art. 7 ust. l pkt 2, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, póz. 1688 z późn. zm.).
Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071, tekst jednolity z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, póz. 1635 z późn. zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Tryb odwoławczy: Odwołania w sprawie odmowy odtworzenia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki;
adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pilźnie.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje: Wniosek o wydanie decyzji o odtworzenie aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, miejsca stałego pobyt wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty
- Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
- Dowód osobisty, a w razie jego braku paszport; w przypadku, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec, paszport z potwierdzeniem aktualnego lub ostatniego stałego zameldowania w Rzeszowie,
- zaświadczenie z USC Warszawa - Śródmieście i Łódź - Centrum o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na dawnych terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR, dowody (przede wszystkim dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, którego treść ma być odtwarzana. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Osoby uprawnione:
Wniosek o wydanie decyzji o odtworzeniu aktu stanu cywilnego może złożyć osoba zainteresowana t.j:
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni(rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo oraz małżonek,
- inna osoba, która w odtworzeniu aktu ma interes prawny.
Osoby te są stronami w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.