Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Uznanie wyroków zagranicznych
Opłata skarbowa: Opłata za wpisanie wzmianki dodatkowej - 11 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem opłata skarbowa za ... lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm. )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t Dz.U z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)
Art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. )
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Termin załatwienia: Po złożeniu kompletu dokumentów - bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.
Tryb odwoławczy: Odwołania w sprawie odmowy naniesienia wzmianki dodatkowej rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje: Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. podlegają „ uznaniu” i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw UE (oprócz Danii), które zapadły w postępowaniu wszczętym po 1 maja 2004r., a wydane po 01 marca 2005 r.
W sytuacji gdy orzeczenie sądu państwa UE zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia: oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.
W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.
Wniosek o uznanie orzeczenia wraz z załącznikami można składać:
- osobiście,
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo )
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio na adres właściwego USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.
Rozporządzenia nie ratyfikowała Dania.

Wymagane dokumenty
UZNANIE ORZECZENIA DOTYCZĄCEGO ROZWODU/SEPARACJI/UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO PRZEZ SĄD PAŃSTWA OBCEGO NALEŻĄCEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ
- wniosek o uznanie orzeczenia,
- oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności,
- świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub w przypadku osób będących poza granicami polski przez konsula,
- w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia przedstawia: oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku )
- wniosek o uznanie orzeczenia
- oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z APOSTILLE
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego
- w przypadku wydania orzeczenia w postepowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy należy przedłożyć dokument stwierdzajacy, że pismo wszczynajace postepowanie zostało mu doręczone.