Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nawiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Opłata skarbowa: Za czynność urzędową - 11 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem "opłata skarbowa za ..." lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Art. 59 Ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz.59 z późn.zmian.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 9
Termin załatwienia: W dniu złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Dodatkowe informacje: W ciągu trzech miesięcy, od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Wymagane dokumenty
- dowód osobisty wnioskodawcy
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
Odpisu aktu nie żąda się, jeżeli został sporządzony w miejscowym USC.