Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Opłata skarbowa: wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/uzupełnieniu – 39 zł
pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem \"opłata skarbowa za ...\" lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Art. 35 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U.z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.2015.783).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.z 2014 r. poz.1114) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn.zm)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2013 poz. 267 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Termin załatwienia: W dniu złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Odwołania w sprawie odmowy sprostowania albo uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki;adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Dodatkowe informacje: Wniosek o sprostowanie, albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.
Osoby uprawnione: Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:
 • osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy,
 • osoba mająca interes prawny,
 • prokurator.

  Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  2. Do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy
  Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu lub uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.