Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej
Podstawa prawna: Art. 14, Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U, Z 2004 r. Nr 161, póz.1688).
Art. 90 i 90'Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, póz.59 z późn. zmian.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Termin załatwienia: W dniu złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Dodatkowe informacje: Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi, albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat , jest potrzebna jego zgoda.
Nadanie dziecku nazwiska , nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Przepisy stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matka tego dziecka.
Nazwisko dziecka utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka , albo przez połączenie nazwiska jednego z rodziców z nazwiskiem jego małżonka, od którego dziecko nie pochodzi, nie może składać się więcej niż z dwóch; w skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegających połączeniu, chyba że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe.

Wymagane dokumenty
- dowody osobiste matki i jej męża
- odpis skrócony aktu małżeństwa
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pilźnie.