Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Uznanie ojcostwa
Opłata skarbowa: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa - bez opłaty
Opis aktu urodzenia z naniesioną zmianą - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem \"opłata skarbowa za ...\" lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).
Art. 72 – 79 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.783 -j.t.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.2015.783).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Termin załatwienia: W dniu złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
Dodatkowe informacje: Przesłanki uznania
Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
Można uznać ojcostwo, co do którego nie zachodzi domniemanie pochodzenia z małżeństwa.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Oświadczenie o uznaniu może być przyjęte, jeżeli matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez lub w przypadku matki wdowy po upływie 300 dni od daty zgonu męża.
Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, może złożyć osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Organ właściwy do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem USC albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie ojcostwa dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może być zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.
Uznanie ojcostwa wobec dziecka poczętego lecz nie narodzonego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania matki.

Wymagane dokumenty
- dowody osobiste rodziców dziecka - do wglądu,
- aktualne zaświadczenie o ciąży od lekarza w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego oraz
- nowo wydany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli uznawane dziecko urodziło się poza miastem Pilzno - do wglądu,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, gdy matka dziecka jest rozwiedziona - do wglądu
albo
- odpis skrócony aktu zgonu męża, gdy matka dziecka jest wdową - do wglądu
Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pilźnie.