Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Sporządzenie aktu urodzenia dziecka
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej
Podstawa prawna: Art. 38-41 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, póz. 1688)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie, pok. nr 10
Termin załatwienia: W dniu złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Dodatkowe informacje: Akt urodzenia dziecka sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka.
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. W przypadku braku możliwości sporządzenia urodzenia dziecka w USC miejsca urodzenia istnieje możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka poprzez Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziców.

Wymagane dokumenty
Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka przedstawia do wglądu:
 1. gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim
  • dowody osobiste rodziców dziecka
  • odpis skrócony aktu małżeństwa
 2. gdy matka jest panną:
  • dowód osobisty matki
  • odpis skrócony aktu urodzenia matki
 3. gdy matka jest rozwiedziona
  • dowód osobisty matki
  • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub sentencję wyroku sądu o rozwodzie lub separacji
 4. gdy matka jest wdową
  • dowód osobisty matki
  • skrócony odpis aktu małżeństwa
  • skrócony odpis aktu zgonu męża