Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego
Opłata skarbowa: Opłacie skarbowej podlega:
wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji - 50 zł
pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone - 17,00 zł.
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem \"opłata skarbowa za ...\" lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U.2014.1114)
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn.zm)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Tryb odwoławczy: Odwołania w sprawie odmowy wydania odpisu rozpatruje Wojewoda Podkarpacki - adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika USC w Pilźnie.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:

  1. dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;
  2. zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
  3. transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowe informacje: Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL
Osoby uprawnione
Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:
- osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy,
- osoba która wykaże interes prawny.
Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.

Uzupełnienie brakujących w zagranicznym akcie danych
Uzupełnienia aktu zagranicznego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
Akty uzupełniane są na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego.
Opłata skarbowa od wydania odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu - 39 zł
Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
W przypadku gdy transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.