Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy USC

Kategoria: Sprawy USC
Nazwa pozycji: Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Opłata skarbowa: Opłata za wydaną decyzję - 39 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego 32 9477 0001 0000 1720 2000 0110 BS Pilzno z dopiskiem "opłata skarbowa za ..." lub w kasie Urzędu.
Podstawa prawna: Art. 4 Ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz.59 z zm.).
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miejski w Pilźnie pok. nr 10
Termin załatwienia: W dniu złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego - adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika USC w Pilźnie.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Dodatkowe informacje: Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego dokonuje się na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Kierownik Urzędu Stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa cywilnego przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.