Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Ewidencja Ludności

Liczba odwiedzin kategorii: 7043


Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 • od ukończenia 18 roku życia,
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów. Dowód taki jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie, uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi UE.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia aktu małżeństwa.
  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą - termin wynosi 3 miesiące
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu
Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza
 • z dniem zgonu jego posiadacza,
 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego
 • po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w przypadku nie złożenia przez posiadacza wniosku o jego wymianie.
  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 4 miesiące,
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego


Najczęściej zadawane pytania:

Co mam zrobić, żeby wymienić dowód osobisty?
W celu wymiany dokumentu tożsamości należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pilźnie ul. Rynek 6 pok. nr 13 wypełniony wniosek wraz z dwiema aktualnymi fotografiami.

Czy zdjęcia muszą być wykonane specjalnie do dowodu?
Nie, wystarczy, że zdjęcie będzie wyraźne, twarz powinna być równomiernie oświetlona. Powinien być widoczny lewy półprofil i lewe ucho osoby fotografowanej. Nie można mieć ciemnych okularów ani nakrycia głowy.

Czy muszę składać wniosek osobiście, czy też mogę go wysłać pocztą lub wysłać kogoś z rodziny?
Niestety wniosek trzeba złożyć osobiście, ponieważ w obecności urzędnika należy się podpisać na specjalnym druku. Ten podpis zostanie przeniesiony na awers dowodu stając się jednym z elementów gwarantujących jego autentyczność.

Czy będą mi potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty?
Jeśli jesteś w związku małżeńskim, powinieneś okazać urzędnikowi oryginał aktu ślubu.

Czy mogę zatrzymać stary dowód na pamiątkę?
Tak. Przy odbiorze nowego dokumentu, Twój stary dowód zostanie unieważniony poprzez odcięcie narożnika i zwrócony Tobie.

Mam dowód wydany w 1999, wcale nie jest zniszczony. Muszę go wymieniać?
Tak, wszystkie dowody wydane przed 1 stycznia 2001 roku muszą zostać wymienione do końca 2007 roku.

Jak długo będzie ważny mój nowy dowód osobisty?
Dowód będzie ważny przez 10 lat, jeśli nie zostanie w tym czasie uszkodzony, ani dane w nim zawarte nie ulegną zmianie. Osoby, które w chwili składania wniosku ukończyły 65 rok życia, otrzymują dowód wydany na czas nieoznaczony.

Dalsze informacje pod nr tel. 014 680 77 32.


Nr. Nazwa pozycji
1 Dopisanie do spisu wyborców
2 Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego
3 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
4 Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego
5 Wymeldowanie lub anulowanie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
6 Wpisanie do rejestru wyborców
7 Udostępnianie danych z rejestru wyborców
8 Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
9 Meldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy lub na pobyt stały
10 Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 3