Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Gospodarka odpadami komunalnymi

Liczba odwiedzin kategorii: 4043

Informacja nt. systemu gospodarki odpadami w gminie Pilzno

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie, uchwalona przez Sejm znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), niosąca szereg zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 lipca 2013 r. w gminie Pilzno świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych zapewnia Gmina, poprzez zawarcie umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - z firmą wyłonioną w drodze przetargu.

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych w sposób selektywny odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej miejscowości.

Na mocy obowiązujących przepisów w/w ustawy Rada Miejska w Pilźnie zobowiązana
do podjęcia stosownych uchwał , przyjęła:

 1. Uchwała NR XXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 2. Uchwała NR XII/86/2015 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilzno.
 3. Uchwała NR XII/87/2015 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 4. Uchwała NR XII/88/2015 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Uchwała NR XX/179/2020 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 6. Uchwała Nr XX/180/2020 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z przepisami w/w Ustawy oraz uchwał Rady Miejskiej w Pilźnie, właściciel nieruchomości zobowiązany jest m.in. do:

 • złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • selektywnego zbierania odpadów (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, popiół)
 • uiszczania opłaty za gospodarowanie i odbiór odpadów

Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Pilzno przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od 01 kwietnia 2020 r. wynosi:

 1. jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł miesięcznie
  od mieszkańca
 2. jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego
w Pilźnie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu 08 9477 0001 0000 1010 2000 0240
(Bank Spółdzielczy w Pilźnie)
w następujących terminach:

 • za styczeń i luty do 15 marca,
 • marzec i kwiecień do 15 maja,
 • maj i czerwiec do 15 lipca,
 • lipiec i sierpień do 15 września,
 • wrzesień i październik do 15 listopada,
 • listopad i grudzień do 31 grudnia.

Od 01 kwietnia 2020 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca, po złożeniu stosownej deklaracji.

Zgodnie z art. 9tb. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), corocznie na podstawie sprawozdań i wszelkich danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oceniany jest system gospodarki w gminie Pilzno. Treść analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Pilzno od 2013 roku przedstawiono poniżej.

Załączniki

 • Ilość pobrań: 21

 • 2020-04-02 | 11:39:57

  Ilość pobrań: 7