Baner głowny strony Uąrzd Miejski Pilzno Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) Administrator informuje, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pilzno reprezentowana przez Burmistrza Pilzna z siedzibą w Pilźnie (39-220) ul. Rynek 6, Kontakt do Administratora: tel. 14 680 77 20 e-mail: sekretariat@pilzno.um.gov.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnione do tego osoby, w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Gminę Pilzno i jej organy, na podstawie art. 6 ust 1 lit a, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Gminy, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w celu załatwienia inicjowanych przez Panią/Pana spraw;
 6. W szczególnych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania;
 11. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - e-mail: inspektorodo@gminapilzno.pl tel. 14 680 77 39 lub kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim w Pilźnie przy ul. Rynek 6 w Pilźnie.

Monitoring wizyjny na Rynku w Pilźnie - informacja

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Gmina Pilzno reprezentowana przez Burmistrza Pilzna z siedzibą w Pilźnie (39-220) ul. Rynek 6. Monitoring obejmuje otoczenie Rynku w Pilźnie i jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 14 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Ilość odwiedzin: 663511