Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REWITALIZACJA W GMINIE PILZNO

Drukuj

Zawiadomienie o podjęciu Uchwały Nr XLVI/341/2018. 8.06.2018 r.

Uchwała Nr XLVI/341/2018 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026..

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026.

Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 8.06.2018 r.

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko GPR dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026. 8.06.2018 r.


Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026 . 25.05.2018 r.


Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 29.03.2018 r.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilzno z załącznikami. 29.03.2018 r.

Informacja podsumowująca konsultacje. 29.03.2018 r.

Mapa zmian. 29.03.2018 r.


Burmistrz Pilzna zaprasza członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Pilzno oraz mieszkańców obszaru rewitalizacji na spotkanie otwarte w ramach ponownych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026, które odbędzie się w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali USC w Urzędzie Miejskim. 6.03.2018 r.


Burmistrz Pilzna zawiadamia o wydłużeniu konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026. 26.02.2018 r.


Obwieszczenie o ponownych konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. 30.01.2018 r.

Formularz zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji. 30.01.2018 r.

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji do konsultacji. 30.01.2018 r.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026 do ponownych konsultacji. 30.01.2018 r.


Burmistrz Pilzna zawiadamia o ponownych konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026. 23.01.2018 r.


Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023) projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026


Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026


Burmistrz Pilzna zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Pilźnie.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja podobszarów rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.


OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026 (Projekt 1.0)
Formularz zgłaszania uwag


Burmistrz Pilzna zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026 w terminie od dnia 15.05.2017 r. do dnia 14.06.2017 r.


OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026


Burmistrz Pilzna zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych.
Formularz do zgłaszania propozycji.


Burmistrz Pilzna zaprasza interesariuszy rewitalizacji na wywiady grupowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026, które odbędą się w dniu 27 kwietnia 2017 roku.


Ogłoszenie_nabór na członków komitetu rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy na członka komitetu rewitalizacji


Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilzno wraz z załącznikami

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem

Mapy do pobrania poniżej:
Obszar zdegradowany
Obszar rewitalizacji


Ogłoszenie o spotkaniu otwartym w sprawie konsultacji w dniu 22 lutego 2017 r.


Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilzno


OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilzno.

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


Informacja podsumowująca przebieg badania ankietowego Rewitalizacja w Gminie Pilzno

W dniach od 28 października do 20 listopada 2016 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań, w związku z diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie miasta.

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy związanych z planowaną rewitalizacją.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 123 osoby. Jako najważniejsze efekty do osiągnięcia w wyniku procesu rewitalizacji mieszkańcy wskazali: stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej, pozyskanie inwestorów zewnętrznych, poprawę stanu infrastruktury technicznej i drogowej, rozwój mikro i małej przedsiębiorczości oraz zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej.

Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest w załączniku "Wyniki badania ankietowego Gmina Pilzno" oraz pod adresem internetowym

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną uwzględnione w Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilzno.


GMINA PILZNO ROZPOCZYNA PROCES DIAGNOSTYCZNY NA POTRZEBY WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji Urząd Miejski w Pilźnie rozpoczyna działania związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014?2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Pierwszym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest całościowa diagnoza Gminy Pilzno umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie ankiety.

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 28.11.2016r.

Jednocześnie zapraszamy Państwa na warsztaty dla przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Z poważaniem
Ewa Gołębiowska
Burmistrz Pilzna

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0