Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW

Drukuj

Informacja dla Pracodawców


Burmistrz Pilzna informuje pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem pracowników młodocianych.

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przygotowania do wykonywania określonej pracy.
Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje jeżeli :
  1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
  2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
Dofinansowanie jest przyznawane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne.
Dofinansowanie będzie możliwe tylko w ramach otrzymanej z budżetu państwa przez Gminę Pilzno dotacji na powyższe zadanie.


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia