Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Drukuj

Wzory formularzyPilzno, dn. 5.11.2019 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok"


Pilzno, dn. 28.10.2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. : "Bliska oraz daleka kultura i sztuka Łodzi".

Stowarzyszenie "Rozwiń Skrzydła", 39-221 Łęki Dolne 122A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Bliska oraz daleka kultura i sztuka Łodzi" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Pilzna, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilzno, na stronie Internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 listopada 2019r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie, ul. Rynek 6, pok. nr 9 lub drogą elektroniczną na adres: pozytek@gminapilzno.pl na załączonym formularzu (wymagana forma to skan z podpisem)

Oferta
Formularz


Pilzno, dn. 21.10.2019 r.

Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi".

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

 • Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 21 października do  4 listopada 2019 r. w formie pisemnej.
 • Forma pisemna polega na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji który można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godz. od 7.30 do 15.30, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie ? ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub pocztą elektroniczną na adres pozytek@gminapilzno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2019 r. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać "Konsultacje programu współpracy na 2020 rok". Decyduje data wpływu do Urzędu.

Zarządzenie nr 161/2019 z dn. 21.10.2019 r.
Projekt uchwały
Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z Organizacjami Pozarządowymi na 2020"
Formularz konsultacji


Pilzno, dn. 21.05.2019 r.

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018"
Pilzno, dn. 16.04.2019 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu wniosków

Burmistrz Pilzna ogłasza wyniki otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

Zarządzenie nr 92/2019 z dn. 16.04.2019
Wyniki konkursu wniosków
Oświadczenie wolontariusza
Wzór opisu faktury


Pilzno, dn. 10.04.2019 r.

Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

Zarządzenie nr 91/2019 z dn. 10.04.2019


Pilzno, dn. 29.03.2019 r.

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

Zarządzenie nr 87/2019 z dn. 29.03.2019
Załącznik do zarządzenia
Sprawozdanie z wykonania projektu
Wniosek na realizację projektu
Korekta do wniosku


Pilzno, dn. 7.03.2019 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Pilzna ogłosza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019.

Zarządzenie nr 54/2019 z dn. 7.03.2019
Wyniki konkursu


Pilzno, dn. 28.02.2019 r.

Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie nr 49/2019 z dn. 28.02.2019
Regulamin pracy komisji


Pilzno, dn. 14.02.2019 r.

Nabór na członków komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie nr 37/2019 z dn. 14.02.2019
Treść ogłoszenia
Formularz zgłoszeniowy


Pilzno, dn. 7.02.2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019.

Zarządzenie nr 29/2019 z dn. 7.02.2019
Treść ogłoszenia
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Wzór oferty zadania publicznego


Pilzno, dn. 10.12.2018 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok"


Pilzno, dn. 15.11.2018 r.

Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi".

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

 • Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 23 listopada do  7 grudnia 2018r. w formie pisemnej.
 • Forma pisemna polega na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji który można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godz. od 7.30 do 15.30, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie ? ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub pocztą elektroniczną na adres pozytek@gminapilzno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2018 r. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać "Konsultacje programu współpracy na 2019 rok". Decyduje data wpływu do Urzędu.

Projekt uchwały "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z Organizacjami Pozarządowymi na 2019"
Zarządzenie nr 129/2018 z dn. 15.11.2018 r.
Formularz konsultacji


Pilzno, dn. 4.10.2018 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
Pilzno, dn. 20.09.2018 r.

Ogłoszenie o szkoleniu

6 października w "Hetmanie" ul. Rynek 6 odbędzie się bezpłatne szkolenie na temat: "Finanse i księgowość stowarzyszeń i fundacji".

W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto zgłosi chęć udziału i zostanie zapisany na szkolenie.

Zapisów można dokonać pod numerem telefonu: 519-434-879. Pod tym samym numerem można uzyskać również szczegółowe informacje na temat szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Pilzno, dn. 10.09.2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. : "Nasza przeszłość w kulturze i sztuce".

Stowarzyszenie "Rozwiń Skrzydła", 39-221 Łęki Dolne 122A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Nasza przeszłość w kulturze i sztuce" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Pilzna, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Pilzno, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 września 2018r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie, ul. Rynek 6, pok. nr 9 lub drogą elektroniczną na adres: pozytek@gminapilznopilzno.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem)

Oferta realizacji zadania publicznego
Formularz do zgłaszania uwag


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej w klubach sportowych działających na terenie Gminy Pilzno" oraz o przyznaniu dotacji następującym organizacjom:

 1. Ludowy Klub Sportowy "Rzemieślnik - Taurus" - 175 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy Bielowy - Strzegocice - 60 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy w Łękach Górnych - 35 000 zł

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór na członka komisji konkursowej która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno w 2018 roku realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do udziału w pracach komisji konkursowej kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe / podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali
  w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają z pełni praw publicznych

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Krzysztof Uriasz - pokój 9, telefon 14 / 680 77 39,
e-mail: pozytek@gminapilzno.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub złożyć
w pokoju nr 9 do dnia 20 lutego 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata


Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 8/2018 z dn. 24.01.2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok"
Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVI/329/10 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 7 czerwca 2010 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pilzna nr 125/2017 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, w terminie od 17 do 31 października 2017 roku zostały przeprowadzone konsultacje celem poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych na temat projektu ww. programu.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

 1. W Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. Na stronie internetowej Gminy Pilzno w zakładce "organizacje pozarządowe"
 3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pilźnie.

Opinie i uwagi do projektu można było zgłaszać pisemnie za pomocą formularza konsultacji społecznych, osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godz. od 7.30 do 15.30, przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres: pozytek@gminapilzno.pl w terminie do 31 października 2017 roku. Ponadto dnia 31 października 2017 roku odbyło się otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego został zaprezentowany projekt programu współpracy.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu a podczas otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych wypowiedzieli się oni pozytywnie na temat programu.


OGŁOSZENIE 

Burmistrz Pilzna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

I. Przedmiot i termin konsultacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu rocznego programu współpracy.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pilzno.
 3. Termin konsultacji: 17-31 października 2017 r.

II. Tryb, zasady i formy konsultacji:

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe dokumenty dostępne są  również w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 9.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 31 października 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie
  Urzędu Miejskiego, sala USC.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie
  Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie ?
  ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub pocztą email pozytek@gminapilzno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2017 r.
 5. Po rozpatrzeniu opinii i uwag, osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi nanosi stosowne poprawki do projektu programu współpracy i przedstawia go Burmistrzowi Pilzna.
 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie do 30 dni od zakończenia konsultacji.
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej w klubach sportowych działających na terenie Gminy Pilzno" oraz o przyznaniu dotacji następującym organizacjom:

 1. Ludowy Klub Sportowy "Rzemieślnik - Taurus" - 150 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy Bielowy - Strzegocice - 52 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy w Łękach Górnych - 28 000 zł

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór na członka komisji konkursowej która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno w 2017 roku realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do udziału w pracach komisji konkursowej kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe / podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali
  w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają z pełni praw publicznych

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Krzysztof Uriasz - pokój 9, telefon 14 / 680 77 39,
e-mail: wojsko@pilzno.um.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub złożyć
w pokoju nr 9 do dnia 23 lutego 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata


Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 19/2017 z dn. 1.02.2017
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego


Sprawozdanie z konsultacji społecznych "Programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 113/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, w terminie od 7 do 21 listopada 2016 roku zostały przeprowadzone konsultacje ww. programu. Informacja o konsultacjach ukazała się na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Pilzno w zakładce "organizacje pozarządowe" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Opinie i uwagi można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacji społecznych, osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres: kumiega-wnek@pilzno.um.gov.pl w terminie do 21 listopada 2016 roku.

Ponadto dnia 21 listopada 2016 roku odbyło się otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego został zaprezentowany program współpracy.

W ramach przeprowadzonych konsultacji na udostępnionym formularzu nie wypłynęła żadna  opinia na temat programu. Podczas otwartego spotkania  z przedstawicielami organizacji pozarządowych wypowiedzieli się oni pozytywnie na temat programu.


Burmistrz Pilzna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. 

I. Przedmiot i termin konsultacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu rocznego programu współpracy.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pilzno.
 3. Termin konsultacji: 07-21 października 2016 r.

II. Tryb, zasady i formy konsultacji:

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe dokumenty dostępne są  również w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 7.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala USC.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie ? ul. Rynek 6; 39-220 Pilzno lub pocztą email kumiega-wnek@pilzno.um.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2016 r.
 5. Po rozpatrzeniu opinii i uwag, osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi nanosi stosowne poprawki do projektu programu współpracy i przedstawia go Burmistrzowi Pilzna.
 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie do 30 dni od zakończenia konsultacji.
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z OPP na 2017 r.Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2016 roku zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej w klubach sportowych działających na terenie Gminy Pilzno" oraz o przyznaniu dotacji następującym organizacjom:

 1. Ludowy Klub Sportowy "Rzemieślnik - Taurus" - 148 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy MONIS Bielowy - Strzegocice - 50 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy w Łękach Górnych - 27 000 zł

Burmistrz Pilzna zaprasza organizacje pozarządowe / podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno realizowanych w trybie w/w ustawy w 2016 roku.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają z pełni praw publicznych

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Barbara Kumięga-Wnęk - pokój 7, telefon 14/680 77 40, e-mail: kumiega-wnek@pilzno.um.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub złożyć w pokoju nr 7 do dnia 29 lutego 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata

Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 17/2016 z dn. 25.01.2016
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego


Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok"
Burmistrz Pilzna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

I. Przedmiot i termin konsultacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu rocznego programu współpracy.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pilzno.
 3. Termin konsultacji: 12-28 października 2015 r.

II. Tryb, zasady i formy konsultacji:

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe dokumenty dostępne są  również w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 7.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 28 października 2015 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala USC.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie - ul. Rynek 6; 39-220 Pilzno lub pocztą email kumiega-wnek@pilzno.um.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2015 r.
 5. Po rozpatrzeniu opinii i uwag, osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi nanosi stosowne poprawki do projektu programu współpracy i przedstawia go Burmistrzowi Pilzna.
 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie do 30 dni od zakończenia konsultacji.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi za rok 2014


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2015 roku zadania publicznego pod nazwą "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej w klubach sportowych działających na terenie Gminy Pilzno" oraz o przekazaniu dotacji następującym organizacjom:

 1. Ludowy Klub Sportowy "Rzemieślnik - Taurus" ? 148 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy MONIS Bielowy - Strzegocice ? 50 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy w Łękach Górnych - 24 000 złBurmistrz Pilzna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji / podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria :

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają  z pełni praw publicznych 

głoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert. 

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Justyna Dziedzic - pokój 14, telefon 14/680 77 33, e - mail: promocja@pilzno.um.gov.pl. Wypełniony u podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39 - 220 Pilzno lub złożyć w pokoju nr 14 do dnia 27 stycznia 2015 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydataKonkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 5/2015 z dn. 9.01.2015
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego

Załączniki

 • 2019-11-19 | 12:58:54

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-11-19 | 12:59:20

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-11-19 | 12:57:32

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-11-19 | 12:57:19

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-11-19 | 12:58:01

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-11-19 | 12:58:17

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-11-19 | 12:58:30

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-11-19 | 12:58:42

  Ilość pobrań: 0