Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Drukuj

Wzory formularzyPilzno, dn. 7.06.2021 r.

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020"

Pilzno, dn. 27.05.2021 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Pilzna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Zarządzenie nr 71/2021 z dn. 27.05.2021
Wyniki konkursu


Pilzno, dn. 21.05.2021 r.

Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Zarządzenie nr 68/2021 z dn. 21.05.2021
Regulamin pracy komisji


Pilzno, dn. 14.05.2021 r.

Nabór na członków komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Zarządzenie nr 65/2021 z dn. 14.05.2021
Treść ogłoszenia
Formularz zgłoszeniowy


Pilzno, dn. 29.04.2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Zarządzenie nr 59/2021 z dn. 29.04.2021
Treść ogłoszenia
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Wzór oferty zadania publicznego
Zestawienie faktur do sprawozdania


Pilzno, dn. 27.01.2021 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu wniosków

Burmistrz Pilzna ogłasza wyniki otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.

Zarządzenie nr 19/2021 z dn. 27.01.2021
Wyniki konkursu wniosków
Oświadczenie wolontariusza
Wzór opisu faktury


Pilzno, dn. 18.01.2021 r.

Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.

Zarządzenie nr 12/2021 z dn. 18.01.2021


Pilzno, dn. 4.01.2021 r.

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku.

Zarządzenie nr 1/2021 z dn. 3.01.2020
Treść ogłoszenia
Wniosek na realizację projektu
Sprawozdanie z wykonania projektu
Korekta do wniosku


Pilzno, dn. 13.11.2020 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok"


Pilzno, dn. 22.10.2020 r.

Konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

 • Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 22 października do  5 listopada 2020 r. w formie pisemnej.
 • Forma pisemna polega na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji który można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godz. od 7.30 do 15.30, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie ? ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub pocztą elektroniczną na adres pozytek@gminapilzno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2020 r. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać "Konsultacje programu współpracy na 2021 rok". Decyduje data wpływu do Urzędu.

Formularz konsultacji
Projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021
Projekt uchwały
Zarządzenie 116/2020 z dn. 22.10.2020

Pilzno, dn. 29.07.2020 r.

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019"

Pilzno, dn. 3.02.2020 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Pilzna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

Zarządzenie nr 19/2020 z dn. 3.02.2020
Wyniki konkursu


Pilzno, dn. 31.01.2020 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu wniosków

Burmistrz Pilzna ogłasza wyniki otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

Zarządzenie nr 18/2020 z dn. 31.01.2020
Wyniki konkursu wniosków
Oświadczenie wolontariusza
Wzór opisu faktury


Pilzno, dn. 27.01.2020 r.

Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Zarządzenie nr 12/2020 z dn. 27.01.2020
Regulamin pracy komisji


Pilzno, dn. 21.01.2020 r.

Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

Zarządzenie nr 10/2020 z dn. 21.01.2020


Pilzno, dn. 17.01.2020 r.

Nabór na członków komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Zarządzenie nr 9/2020 z dn. 17.01.2020
Treść ogłoszenia


Pilzno, dn. 3.01.2020 r.

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2020 roku.

Zarządzenie nr 4/2020 z dn. 3.01.2020
Treść ogłoszenia
Sprawozdanie z wykonania projektu
Wniosek na realizację projektu
Korekta do wniosku


Pilzno, dn. 2.01.2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

Zarządzenie nr 1/2020 z dn. 2.01.2019
Treść ogłoszenia
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Wzór oferty zadania publicznego


Pilzno, dn. 5.11.2019 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok"


Pilzno, dn. 28.10.2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. : "Bliska oraz daleka kultura i sztuka Łodzi".

Stowarzyszenie "Rozwiń Skrzydła", 39-221 Łęki Dolne 122A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Bliska oraz daleka kultura i sztuka Łodzi" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Pilzna, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilzno, na stronie Internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 listopada 2019r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie, ul. Rynek 6, pok. nr 9 lub drogą elektroniczną na adres: pozytek@gminapilzno.pl na załączonym formularzu (wymagana forma to skan z podpisem)

Oferta
Formularz


Pilzno, dn. 21.10.2019 r.

Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi".

Burmistrz Pilzna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" i zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach w celu poznania opinii organizacji, w odniesieniu do projektu przedmiotowej uchwały.

 • Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 21 października do  4 listopada 2019 r. w formie pisemnej.
 • Forma pisemna polega na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji który można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godz. od 7.30 do 15.30, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie ? ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno lub pocztą elektroniczną na adres pozytek@gminapilzno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2019 r. Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać "Konsultacje programu współpracy na 2020 rok". Decyduje data wpływu do Urzędu.

Zarządzenie nr 161/2019 z dn. 21.10.2019 r.
Projekt uchwały
Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z Organizacjami Pozarządowymi na 2020"
Formularz konsultacji


Pilzno, dn. 21.05.2019 r.

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018"
Pilzno, dn. 16.04.2019 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu wniosków

Burmistrz Pilzna ogłasza wyniki otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

Zarządzenie nr 92/2019 z dn. 16.04.2019
Wyniki konkursu wniosków
Oświadczenie wolontariusza
Wzór opisu faktury


Pilzno, dn. 10.04.2019 r.

Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

Zarządzenie nr 91/2019 z dn. 10.04.2019


Pilzno, dn. 29.03.2019 r.

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 roku.

Zarządzenie nr 87/2019 z dn. 29.03.2019
Załącznik do zarządzenia
Sprawozdanie z wykonania projektu
Wniosek na realizację projektu
Korekta do wniosku


Pilzno, dn. 7.03.2019 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Pilzna ogłosza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019.

Zarządzenie nr 54/2019 z dn. 7.03.2019
Wyniki konkursu


Pilzno, dn. 28.02.2019 r.

Powołanie komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna powołał komisję konkursową do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie nr 49/2019 z dn. 28.02.2019
Regulamin pracy komisji


Pilzno, dn. 14.02.2019 r.

Nabór na członków komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie nr 37/2019 z dn. 14.02.2019
Treść ogłoszenia
Formularz zgłoszeniowy


Pilzno, dn. 7.02.2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019.

Zarządzenie nr 29/2019 z dn. 7.02.2019
Treść ogłoszenia
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Wzór oferty zadania publicznego

Załączniki

 • 2019-11-19 | 12:58:54

  Ilość pobrań: 2

 • 2019-11-19 | 12:59:20

  Ilość pobrań: 2

 • 2019-11-19 | 12:57:32

  Ilość pobrań: 4

 • 2019-11-19 | 12:57:19

  Ilość pobrań: 2

 • 2019-11-19 | 12:58:01

  Ilość pobrań: 10

 • 2019-11-19 | 12:58:17

  Ilość pobrań: 3

 • 2019-11-19 | 12:58:30

  Ilość pobrań: 1

 • 2019-11-19 | 12:58:42

  Ilość pobrań: 1