Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestry, ewidencje i archiwa

Drukuj

Urząd Stanu Cywilnego

Księgi stanu cywilnego

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 9, tel.(0-14)6721036 wew. 30
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Dane statystyczne są jawne.

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 9, tel.(0-14)6721036 wew. 30

Referat Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, pokój nr 4, tel.(0-14)6721036 wew. 26
Sposób i zasady udostępniania danych:
Ewidencja jest jawna.

Ewidencja wydanych zaświadczeń do bonów paliwowych

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 4, tel.(0-14)6721036 wew. 27
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Dane statystyczne są jawne.

Ewidencja wysłanych upomnień

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, pokój nr 4, tel.(0-14)6721036 wew. 27
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Dane statystyczne są jawne.

Ewidencja tytułów wykonawczych

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, pokój nr 4, tel.(0-14)6721036 wew. 27
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Dane statystyczne są jawne.

Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, pokój nr 4, tel.(0-14)6721036 wew. 26
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.

Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz stwierdzających stan zaległości podatkowych

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, stanowisko ds. księgowości podatkowej, pokój nr 4, tel.(0-14)6721036 wew. 26
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.

Rejestr przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 4, tel.(0-14)6721036 wew. 26
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.

Rejestr wymiarowy

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 4, tel.(0-14)6721036 wew. 26
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.

Referat Spraw Obywatelskich

Ewidencja ludności

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, pokój nr 11, tel.(0-14)6721036 wew. 32
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz 960 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, pokój nr 11, tel.(0-14)6721036 wew. 32
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz 960 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.

Rejestr przedpoborowych

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, stanowisko ds. wojskowych i OC, pokój nr 11, tel.(0-14)6721036 wew. 32
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 40, poz. 173 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.

Stały rejestr wyborców

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, pokój nr 11, tel.(0-14)6721036 wew. 32
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru wyborców (Dz. U. Nr 88, poz. 926 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.

Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Pilźnie

Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ewidencja nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, pokój nr 14, tel.(0-14)6721036 wew. 35
Sposób i zasady udostępniania danych:
Ewidencja jest jawna - do wglądu.

Biuro Rady

Rejestr uchwał Rady Gminy

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, Biuro Rady, pokój nr 9, tel.(0-14)6721036 wew. 30
Sposób i zasady udostępniania danych:
Rejestr jawny - do wglądu.

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, Biuro Rady, pokój nr 9, tel.(0-14)6721036 wew. 30
Sposób i zasady udostępniania danych:
Rejestr jawny - do wglądu.

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Rejestr uchwał Rady Gminy i zarządzeń Burmistrza

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, Sekretarz Gminy, pokój nr 5, tel.(0-14)6721036 wew. 28
Sposób i zasady udostępniania danych:
Rejestr jawny - do wglądu.

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, pokój nr 5, tel.(0-14)6721036 wew. 28
Sposób i zasady udostępniania danych:
Rejestr jawny - do wglądu.

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, stanowisko ds. budownictwa, pokój nr 1, tel.(0-14)6721036 wew. 41
Sposób i zasady udostępniania danych:
Rejestr jawny - do wglądu.

Rejestr decyzji o pozwolenie na budowę

Miejsce prowadzenia: Urząd Miejski, stanowisko ds. budownictwa, pokój nr 1, tel.(0-14)6721036 wew. 41
Sposób i zasady udostępniania danych:
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dane statystyczne są jawne.
Liczba odwiedzin kategorii: 9206