Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Archiwum ogłoszeń 2014

Drukuj

Burmistrz Pilzna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

I. Przedmiot i termin konsultacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu rocznego programu współpracy.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pilzno.
 3. Termin konsultacji: 08-24 października 2014 r.

II. Tryb, zasady i formy konsultacji:

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe dokumenty dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 14.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 24 października 2014 roku o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala USC.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie – ul. Rynek 6; 39-220 Pilzno lub pocztą email promocja@pilzno.um.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2014 r.
 5. Po rozpatrzeniu opinii i uwag, osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi nanosi stosowne poprawki do projektu programu współpracy i przedstawia go Burmistrzowi Pilzna.
 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie do 30 dni od zakończenia konsultacji.
Formularz konsultacji
Projekt rocznego programu współpracySprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 19/2014 z dn. 28.02.2014
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji / podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria :

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają z pełni praw publicznych

głoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Justyna Dziedzic - pokój 14, telefon 14/680 77 33, e - mail: promocja@pilzno.um.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39 - 220 Pilzno lub złożyć w pokoju nr 14 do dnia 18 marca 2014 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydataOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2014 roku zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej w klubach sportowych działających na terenie Gminy Pilzno” oraz o przekazaniu dotacji następującym organizacjom:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Rzemieślnik – Taurus” – 135 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy MONIS Bielowy – Strzegocice – 45 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy Łęki Górne – 20 000 złKonkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 174/2013 z dn. 20.12.2013
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji / podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria :

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają z pełni praw publicznych

głoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Justyna Dziedzic - pokój 14, telefon 14/680 77 33, e - mail: promocja@pilzno.um.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39 - 220 Pilzno lub złożyć w pokoju nr 14 do dnia 28 stycznia 2014 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydataSprawozdanie z konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Zgodnie z zarządzeniem nr 140 /2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, w terminie od 17 do 24 października 2013 roku zostały przeprowadzone konsultacje ww. Programu. Informacja o konsultacjach ukazała się na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Pilzno w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Opinie i uwagi można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacji społecznych, osobiście do sekretariatu Urzędu miejskiego w Pilźnie, przesłać srogą pocztową lub elektroniczną na adres: promocja@pilzno.um.gov.pl w terminie do 24 października 2013 roku.

Ponadto dnia 24 października 2013 roku odbyło otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi podczas którego został zaprezentowany program współpracy.

W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynął jeden formularz zawierający pozytywną opinię na temat programu.

Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji przedstawiane są Radzie Miejskiej w Pilźnie wraz ze stosownym projektem uchwały.
Burmistrz Pilzna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

I. Przedmiot i termin konsultacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu rocznego programu współpracy.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pilzno.
 3. Termin konsultacji: 17-24 października 2013 r.

II. Tryb, zasady i formy konsultacji:

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
 2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe dokumenty dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 14.
 3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 24 października o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala USC.
 4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie – ul. Rynek 6; 39-220 Pilzno lub pocztą email promocja@pilzno.um.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2013 r.
 5. Po rozpatrzeniu opinii i uwag, osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi nanosi stosowne poprawki do projektu programu współpracy i przedstawia go Burmistrzowi Pilzna.
 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
Formularz konsultacji
Projekt rocznego programu współpracyOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji letniego biwaku wędrownego po Gminie Pilzno

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej ul. Rynek 6, 39 – 220 Pilzno, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. LETNI BIWAK WĘDROWNY PO GMINIE PILZNO „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Pilzno, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 czerwca 2013 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym, ul. Rynek 6, pok. nr 14 lub drogą elektroniczną na adres: promocja@pilzno.um.gov.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem)

Treść oferty
Formularz uwagOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie zadań publicznych Gminy Pilzno w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz o przekazaniu dotacji w wysokości 14 985,00 zł organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej na realizację zadania pn. pn. „Dzieje Miasta Pilzna – wybrane zagadnienia z dziejów Pilzna na przestrzeni wieków”.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz o przekazaniu dotacji w wysokości 5 000 zł organizacji: Koło Dębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Br. Alberta w Dębicy na realizację zadania pn. Prowadzenie całodobowego domu i noclegowni dla bezdomnych mężczyzn.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
Konkurs ofert w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Pilzno w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Termin składania ofert upływa 10 maja 2013 roku
Termin składania wniosków o udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowej upływa 6 maja 2013 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Formularz oferty realizacji zadania publicznego
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy komisji konkursowej
Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Termin składania ofert upływa 26 kwietnia 2013 roku
Termin składania wniosków o udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowej upływa 19 kwietnia 2013 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Formularz oferty realizacji zadania publicznego
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy komisji konkursowej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2013 roku zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej w klubach sportowych działających na terenie Gminy Pilzno” oraz o przekazaniu dotacji następującym organizacjom:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Rzemieślnik – Taurus” – 135 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy MONIS Bielowy – Strzegocice – 47 000 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy w Łękach Górnych – 18 000 złKonkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Pilzna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Pilzno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz zasady otrzymania dotacji na realizację zadania wyłonionego w konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie nr 4/2013 z dn. 14.01.2013
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Oferta realizacji zadania publicznego
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pilzno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji / podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria :

 • reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • w okresie trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy
 • korzystają z pełni praw publicznych

głoszenia przedstawicieli organizacji/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia.

UDZIAŁ W KOMISJI KONKURSOWEJ

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym, osoby posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Burmistrz, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
 • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wszelkich informacji udziela pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Justyna Dziedzic - pokój 14, telefon 14/680 77 33, e - mail: promocja@pilzno.um.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6, 39 - 220 Pilzno lub złożyć w pokoju nr 14 do dnia 28 stycznia 2013 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydataPilzno, dn. 22.11.2012 r.

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Zgodnie z zarządzeniem nr 110/2012 Burmistrza Pilzna z dnia 3 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok , w terminie od 8 do 23 października 2012 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. Programu. Dnia 8 października 2012 r. na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Pilzno w zakładce "organizacje pozarządowe" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pilźnie umieszczono informację o przeprowadzaniu konsultacji społecznych ww. Programu. Opinie i uwagi można było zgłaszać za pomocą "Formularzu konsultacji społecznych" osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres promocja@pilzno.um.gov.pl w terminie do 23 października 2012 r.

W ramach konsultacji społecznych wpłynęły 2 formularze z dwiema uwagami oraz jedna pozytywna opinia.

Formularz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"

Zaproponowano dodać w rozdziale V punkt dotyczący integracji rodzin zastępczych, adopcyjnych i wielodzietnych – wprowadzono zmianę, którą umieszczono w Rozdziale V pkt 5 b w brzmieniu

"promowanie rodzicielstwa zastępczego, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz naturalnych w wypełnianiu ich podstawowych funkcji".

Formularz Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

W rozdziale III Zaproponowano dodanie priorytetu w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez wspieranie działań podejmowanych na rzecz promowania idei przedsiębiorczości (m.in. konkursy, szkolenia, konferencje, kampanie społeczne) – uwzględniono

Zgodnie z powyższym został spełniony ustawowy wymóg konsultacji społecznych, który jest warunkiem koniecznym uchwalenia Programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
Pilzno, dn. 31.10.2012 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Pilzna

o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Zorganizowanie sesji naukowej na temat historii Pilzna wraz z wydaniem albumu "Pilzno w starych dokumentach i fotografii”

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej ul. Rynek 6, 39 – 220 Pilzno, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie sesji naukowej na temat historii Pilzna wraz z wydaniem albumu „Pilzno w starych dokumentach i fotografii” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Pilzno, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 listopada 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym, ul. Rynek 6, pok. nr 14 lub drogą elektroniczną na adres: promocja@pilzno.um.gov.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem)

Załączniki:


Pilzno, dn. 8.10.2012 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Pilzna

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Pilzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok".
 1. Przedmiot i termin konsultacji:
  1. Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu rocznego programu współpracy.
  2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Pilzno.
  3. Termin konsultacji: 8-23 października 2012 r.
 2. Tryb, zasady i formy konsultacji:
  1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji oraz na udziale w otwartym spotkaniu podczas którego będzie można zapoznać się z projektem programu oraz wyrazić swoje opinie.
  2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe dokumenty dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. 14.
  3. Otwarte spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, podczas którego zostanie zaprezentowany program współpracy odbędzie się w dniu 23 października o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala USC.
  4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Pilźnie – ul. Rynek 6; 39-220 Pilzno lub pocztą email promocja@pilzno.um.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2012 r.
  5. Po rozpatrzeniu opinii i uwag, osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi nanosi stosowne poprawki do projektu programu współpracy i przedstawia go Burmistrzowi Pilzna.
  6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
Załączniki:


Pilzno, dn. 16.07.2012 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zgrupowania taneczno – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w celu przeciwdziałania alkoholizmowi”

Stowarzyszenie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ul. Legionów 31, 39 – 220 Pilzno złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zgrupowania taneczno – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w celu przeciwdziałania alkoholizmowi” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Pilzno, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 lipca 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym, ul. Rynek 6, pok. nr 14 lub drogą elektroniczną na adres: promocja@pilzno.um.gov.pl

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zgrupowania taneczno – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w celu przeciwdziałania alkoholizmowi”:
POBIERZ[PDF]

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”:
POBIERZ[PDF]
Pilzno, dn. 7.05.2012 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2012 roku zadania publicznego: „Cykl działań wspierających organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z gminy Pilzno z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” oraz o przekazaniu dotacji w wysokości 5 500 zł organizacji: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu.
Pilzno, dn. 30.04.2012 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PILZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 R.

Przyjęty Uchwałą Nr XLI/361/10 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 04 listopada 2010 roku "Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" określił zakres zadań przewidzianych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Opracowany w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie program był konsultowany 15.10.2010 r. na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Od uczestników zebrano wówczas propozycje zadań do wykonania w 2011 r., które zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu programu współpracy, a także przy projektowaniu budżetu. Zgodnie z zapisami programu współpraca gminy Pilzno z organizacjami "trzeciego sektora" miała charakter głównie finansowy. W programie współpracy zadaniem priorytetowym, tak jak w latach poprzednich było wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W tym celu Burmistrz Pilzna ogłosił konkurs ofert na zadanie: "Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez w piłce nożnej", na którą dotacje otrzymały następujące organizacje:
 1. Ludowy Klub Sportowy "Rzemieślnik - Taurus" - 140 000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy MONIS Bielowy - Strzegocice - 15 000 zł
 3. Klub Sportowy "Machowa" - 10 000 zł
Na działalność szkoleniową dzieci i młodzieży oraz organizację imprez w piłce nożnej w trybie art. 19 a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację otrzymał również Ludowy Klub Sportowy Łęki Górne - 8 000. W programie współpracy znalazło się również zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży tym celu Burmistrz Pilzna ogłosił konkurs ofert na realizację zadań propagujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przeznaczono kwotę 10 000 zł, które trafiło do Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, które realizowało zadanie pod nazwą: "Nauka i doskonalenie pływania".
Łączna kwota przyznanych dotacji z budżetu gminy Pilzno na realizację zadań publicznych w 2011 roku wyniosła 183 000 złotych.

1. Informacja o realizacji zadania przez poszczególne organizacje.

LKS "Rzemieślnik Taurus"
Klub organizował treningi codziennie w dni robocze, przez 5 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych. W pierwszym półroczu dla czterech grup: junior starszy (1993-1994) i młodszy (1995-1996), trampkarz starszy (1997 - 1998) i młodszy (z 1999). W drugim półroczu natomiast junior starszy, trampkarz starszy, młodzik młodszy (2000 – 2001) i orliki (2002 i młodsi). Zajęcia prowadzone były przez 4 instruktorów. Wynagrodzenie instruktora wynosiło 25 zł/godz. Łącznie odbyło się 1600 godzin treningu. W każdym tygodniu odbywały się mecze planowane i sparingowe z innymi drużynami. Łącznie odbyło się 65 meczów planowych i 22 sparingi. Struktura wydatków poniesionych przez LKS Rzemieślnik Taurus z dotacji przedstawia się następująco:
 1. Opłata instruktorów 40 000
 2. Stroje sportowe 28 750
 3. Sprzęt sportowy 15 525
 4. Utrzymanie boiska 18 000 (paliwo do kosiarki, wapno do malowania linii boiska, utrzymanie terenu zieleni tj. rekultywowanie płyt boiska, usuwanie chwastówa. i darni, nawożenie, wypełnianie ziemią ubytków boiska)
 5. Dożywianie 13 501
 6. Artykuły medyczne 179
 7. Delegacje sędziowskie 7 400
 8. Transport zawodników 12 500
 9. Środki czystości 1 500
 10. Woda mineralna 1 495
 11. Badania lekarskie 1 150
LKS MONIS Bielowy - Strzegocice
Treningi odbywały się w tym klubie trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych dla dwóch grup młodzieżowych przez 2 trenerów. Wynagrodzenie instruktora wynosiło 25 zł/godz. Łącznie odbyło się 280 godzin treningów oraz 25 meczów z rówieśnikami z innych grup młodzieżowych. Struktura wydatków poniesionych przez LKS Monis Bielowy - Strzegocice przedstawia się następująco:
 1. Opłata instruktorów 7 000
 2. Sprzęt sportowy 180
 3. Transport zawodników 2 320
 4. Stroje sportowe 5 500
KS "Machowa"
Klub prowadził zajęcia w jednej grupie młodzieży. Treningi odbywały się pod okiem instruktora piłki nożnej 2 razy w tygodniu po 2 godziny (20 zł godzina). Łącznie odbyło się 250 godzin treningów (20 zł za godz.). Środki z dotacji zostały przeznaczone na:
 1. Zakup sprzętu sportowego 1 250
 2. Zakup strojów sportowych 3 600
 3. Opłata trenera 4 000 ( +1 000 środki własne)
 4. Utrzymanie boiska 250
 5. Woda mineralna 400
 6. Wynajem sali 500
LKS Łęki Górne
Klub przeprowadził 64 godziny treningów dla dzieci w wieku 12-16 lat oraz rozegrał kilkanaście meczów. Dotacja została przeznaczona na:
 1. Wynagrodzenie trenera 1 600
 2. Wynagrodzenie gospodarza 600
 3. Zakup butów, strojów sportowych 4 000
 4. Zakup piłek i wyposażenia 1 500
 5. Zakup wody mineralnej 300
Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej
Stowarzyszenie realizowało zadanie: "Nauka i doskonalenie pływania". Projekt prowadzony przez TPPiZP od 14 marca do 9 lipca, który obejmował 62 dzieci z terenu niemal całej gminy, (Pilzno - świetlica, Łęki Dolne, Machowa, Jaworze Górne, Dobrków, Parkosz). Dzieci podczas wypraw na basen nauczyły się pływać pod okiem instruktora. Koszty zadania przedstawiają się następująco:
 1. Wstęp na pływalnię 1 860
 2. Opłata instruktora 6 120
 3. Koszt przewozu dzieci 2 020

2. Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z przyjętym Rocznym Programem Współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Burmistrz Pilzna - oprócz współfinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, wspierał sektor pozarządowy także w innych formach: - na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pilzno (BIP) istnieje zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych, gdzie publikowane są ogłoszenia otwartych konkursów ofert, informacje o ich rozstrzygnięciach. Z kolei na głównej stronie internetowej pod adresem www.pilzno.um.gov.pl poza informacjami o konkursach umieszczane są m.in.: informacje bieżące m.in. o prowadzonych konsultacjach społecznych, szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także terminy składania wniosków, sprawozdań i obowiązujące formularze.
 • udostępniano lokalne, infrastrukturę sportową do prowadzenia bieżącej działalności stowarzyszeń (na podstawie odrębnie zawartych umów)
 • użyczano środki techniczne, pomieszczenia w celu prowadzenia zajęć, szkoleń i spotkań.Pilzno, dn. 18.04.2012 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania ubóstwu, pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością

Burmistrz Pilzna informuje o zakończeniu postępowania konkursowego na realizację w 2012 roku zadania publicznego: „Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców z terenu gminy Pilzno poprzez zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością wybranych form pomocy” oraz o przekazaniu dotacji w wysokości 5 000 zł organizacji: Koło Dębickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Br. Alberta w Dębicy.Pilzno, dn. 5.04.2012 r.

BURMISTRZ PILZNA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

Konkurs obejmuje działania (finansowe, organizacyjne, szkoleniowe) prowadzone na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu gminy Pilzno działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zadanie:

Działania objęte niniejszym konkursem winny być ukierunkowane na :
 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
 2. prowadzenie zajęć, zgrupowań i warsztatów (sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych) promujących zdrowy tryb życia i abstynencję dla dzieci z grupy ryzyka

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację projektów w ramach organizowanego konkursu gmina Pilzno przeznacza kwotę 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Pomioty uprawnione do składania ofert: prowadzące działalność w obszarze ochrony zdrowia organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania realizacji zadania.
 3. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów finansowych realizacji całego zadania
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Ostateczne i szczegółowe warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a gminą Pilzno.
Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
Do oferty należy dołączyć:
 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
 2. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wniosków, które będą realizowane w partnerstwie)
 3. odpis aktualnego statutu
 4. inne dokumenty, jeśli wymagane (np. wykaz osób zaangażowanych realizację zadania wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje tych osób).
Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub poświadczone (przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisem w KRS) za zgodność z oryginałem ich kserokopie lud odpisy, z datą potwierdzenia

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia określonego w umowie do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2012 roku.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25)
 3. Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.)
 4. O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci, których cele statutowe są zgodne z zakresem danego zadania.
 5. Środki dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania (Burmistrz Pilzna nie udziela dotacji na: finansowanie opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością; wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę; wydatków na zakupy inwestycyjne)
 6. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pilźnie w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Pilźnie
ul. Rynek 6
39 - 220 Pilzno

Liczy się data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu.
Oferty niekompletne zostaną odrzucone.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Pilzna dokonuje oceny formalnej i merytorycznej.
  1. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.
   Oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie nie zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej
  2. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:
   • Zgodność oferty z zadaniami określonymi w niniejszym konkursie oraz w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi
   • doświadczenie w realizacji podobnych zadań
   • doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie
   • harmonogram, środki własne oraz budżet zadania
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, niezwłocznie po wyborze ofert w na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

VII. Informacja o zrealizownych przez gminę Pilzno w 2010 i 2011 roku zadania publicznego tego samego rodzaju.

Zarówno w roku 2010, jak i w 2011 roku nie realizowano zadania publicznego tego samego rodzaju.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miejskim w Pilźnie (pok.14)
Są one również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie www.pilzno.um.gov.plPilzno, dn. 16.03.2012 r.

BURMISTRZ PILZNA

Na podstawie art. 11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)oraz Uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pilzno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Przeciwdziałania ubóstwu, pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

"Przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców z terenu gminy Pilzno poprzez zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością wybranych form pomocy" - kwota 5 000 zł.
Zakres zadania:

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Pilzno miejsc noclegowych, wyżywienia, rozwoju umiejętności społecznych, aktywizacji zawodowej, pomocy prawnej, pomocy psychologicznej.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania są zaplanowane w projekcie budżetu Gminy Pilzno na rok 2012.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Pomioty uprawnione do składania ofert: prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania realizacji zadania.
 3. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów finansowych realizacji całego zadania.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji jednego zadania kilku podmiotom.
 7. Ostateczne i szczegółowe warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a gminą Pilzno.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 2. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wniosków, które będą realizowane w partnerstwie);
 3. odpis aktualnego statutu;
 4. inne dokumenty, jeśli wymagane (np. wykaz osób zaangażowanych realizację zadania wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje tych osób).

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub poświadczone (przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z zapisem w KRS) za zgodność z oryginałem ich kserokopie lud odpisy, z datą potwierdzenia

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia określonego w umowie do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2012 roku.
 2. Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
 3. O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci, których cele statutowe są zgodne z zakresem danego zadania.
 4. Środki dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania
 5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
Liczba odwiedzin kategorii: 2276