Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Kategoria: Sprawy USC

Liczba odwiedzin kategorii: 9250
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
 • wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństw poza granicami RP,
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństw przed upływem ustawowego okresu oczekiwania,
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
 • wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego poza granicami RP,
 • nanoszenie wzmianek marginesowych o rozwodach orzeczonych w państwach Unii europejskiej w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
 • uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
 • prostowania aktu stanu cywilnego,
 • odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego w Polsce i poza granicami RP,
 • przyjmowanie oświadczeń w sprawach:
  • uznania ojcostwa
  • nadaniu dziecku nazwiska w trybie art. 90 k.r.o.,
  • zmianie imienia dziecku,
  • powrocie przez osobę rozwiedzioną do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • uznawanie orzeczeń sądów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych w oparciu o:
  • art. 1145k.p.c.,
  • rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 (Bruksela II a) dot. jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dot. odpowiedzialności rodzicielskiej
 • bieżące prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego polegające na nanoszeniu wszelkich zmian
 • dotyczących stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów i decyzje
 • administracyjne,
 • prowadzenie archiwum USC,
 • organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku
Adres e-mail USC w Pilźnie: usc.pilzno@wp.pl
Telefon: 14 680 77 30

Dokumenty przechowywane w zasobach archiwalnych USC przechowywane są przez 100 lat.
 1. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów (cywilne).
 2. Akty urodzeń odtwarzane sądownie.
 3. Akty małżeństw odtwarzane sądownie.
 4. Akty zgonów odtwarzane sądownie
 5. Księgi urodzeń wyznania rzymsko - katolickiego.
 6. Księgi małżeństw wyznania rzymsko - katolickiego.
 7. Księgi zgonów wyznania rzymsko-katolickiego.
 8. Księga urodzonych parafii Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Dobrkowie od roku l935 do roku l945.
Z aktów stanu cywilnego znajdujących się w zasobach archiwalnych wydawane są odpisy i zaświadczenia.
Nr. Nazwa pozycji
1 Uzyskanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.
2 Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego
3 Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
4 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka
5 Uznanie ojcostwa
6 Nadanie dziecku nazwiska męża matki
7 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
8 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
9 Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nawiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
10 Wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki o małżeństwie rodziców
11 Uznanie wyroków zagranicznych
12 Odtworzenie treści polskich aktów stanu cywilnego
13 Odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego
14 Uzyskanie zaświadzczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
15 Zmiana imienia lub nazwiska
16 Ślub cywilny
17 Ślub konkordatowy
18 Informacja w sprawie jubileuszy 50-lecia małżeństwa

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0